Kringloopwinkel Vraag & Aanbod Wijchen

Goed Voor Elkaar!

Get Adobe Flash player

 

Beperkte balans per 31 december 2021 WHE
(na bestemming overschot)        
         
  31-12-2021 31-12-2020
(in 1.000 euro)        
Kortlopende vorderingen   430    270
Vlottende activa   300    300
         
         
resteert aan        
Eigen vermogen, incl.bestemmingsreserves   729    570
         
         
    Overzicht baten en lasten       
    2021   2020
         
Baten        
Netto-omzet   139    131
Rente baten        
    139    131
         
Lasten        
 buitengewoon        
Bijdragen   0    0
    0    0
Tekort/Overschot   139    131